לוגו הקרן הבינחאומית לביוסינתזה

עקרונות וקוד אתי

בחרנו להגדיר את עמדתנו האתית בקטגוריות הבאות: א. טיפול אישי, ב. תרפיה בקבוצה, ג. הכשרה מקצועית, ד. הדרכה, ה. יחסים מקצועיים.


קטגוריות אלו מחולקות לסוגיות הבאות: הסכם, סודיות, נוכחות, הערכה, יושר, כבוד, כוח, מיניות, התאמת מערכת היחסים.

*  הכללים הנ”ל מנוסחים בלשון זכר, אך כמובן שהם מתייחסים לשני המינים כאחד, ללא יוצא מן הכלל.

א. תרפיה אינדיבידואלית (אישית)

מטפלי ביוסינתזה עורכים הסכמים ברורים ככל האפשר עם מטופליהם בקשר לתדירות המפגשים, לתשלום, לשיטות, לרמת ההתערבות ולמטרות ספציפיות כמו גם בקשר למשך הפגישות והתרפיה (במקרה וידוע).

דוגמאות: המטפל מיידע את המטופל בעניין הערכתו המקצועית. הוא מתאר את הטיפול שלו ואת שיטותיו ונותן למטופל את חופש לחלוק על תהליך/נוהל מסוים, תוך מתן אפשרויות לאי שימוש בנהלים או לסיום התרפיה.
למטפל יש נהלים ברורים לתחילת ולסיום הטיפול וכן לביטולים, והוא מיידע את המטופל עליהם מתחילת התרפיה.
המטפל נותן מידע מראש על הפסקות כראוי. 
ככלל, המטפל נשאר ברמות ההתערבות והעבודה המוסכמות ואל מול מטרת הטיפול המוסכמת – או שהוא נושא ונותן עליהן שוב. 
התרפיסט מחזיק מקום עבודה ראוי. 

מטפלי ביוסינתזה שומרים בסודיות את כל המידע על המטופל, בין אם הוא מגיע לידם מהמטופל ובין מאחרים. סודיות זו כוללת את עצם הקשר הטיפולי. חריגה מכלל זה, ללא הסכמת המטופל, אפשרית רק אם ברור ששמירת הסודיות משמעותה הפרת החוק או סיכון המטופל או אדם אחר. באם המטפל מפר את הסודיות, יש ליידע את המטופל מידית.

דוגמאות: המטפל מכין ועושה שימוש בהקלטות שמע ווידאו רק בהסכמת המטופל, לאחר דיון בהשלכה הפוטנציאלית על התהליך הטיפולי. המטפל מיידע בעניין הדרכה. הוא מיידע על אחסון הרשומות/התיקים שלו. באם המטפל מפר את הסודיות, יש ליידע את המטופל מידית.

מטפל ביוסינתזה עושה כמיטב יכולתו להיות נוכח אנרגטית, רגשית וקוגניטיבית, מרוכז ומתוחם ביחסי הטיפול. הוא איננו נותן לצורך שלו בסיפוק להיות דומיננטי במערכת היחסים.

דוגמאות: המטפל שומר על יחס אכפתי ועל התייחסות. הוא מספק תנאי עבודה פנימיים וחיצוניים ראויים, על מנת להיות נוכח. הוא מטפל בסוגיות ברמות המוסכמות והבינאישיות לצד השגחה על העברת התהליך הטיפולי והתגובה להעברה. המטפל נפגש עם המטופל במידה הראויה ונמנע מלבודדו או לפגוע בו שלא לצורך. הוא נמנע מהגדרה מחדש של הסוגיות בדרכים בלתי ראויות, לדוגמא, על ידי הדבקת תוויות או הפגנת ידע.

מטפל ביוסינתזה נמצא בתהליך מתמשך של הערכת התרפיה, התקדמותה ויעילותו כלפי המטופל. הערכה זו קובעת את פעולותיו.

דוגמאות: בהתחלת הטיפול המטפל מעריך את צרכי המטופל ואת יכולתו שלו לענות עליהם. הוא מראה התייחסות לכל מצב רפואי של המטופל ומעודד אותו לחפש עזרה מתאימה. הוא שוקל את נכונות התערבויותיו ואת תהליך האינטראקציה הטיפולית: מבחינה חוזית (כלומר, מבחינת ההסכם עם המטופל), מבחינה בינאישית ומבחינת העברה.
המטפל קשוב להשפעת התרפיה על התרחשויות וחיי היום יום של המטופל בתהליך הטיפולי. הוא מציע לסיים את התרפיה עם הוא סבור שעבודתו איננה מועילה עוד.

המטפל בביוסינתזה שומר על יושר באשר ליכולותיו, מגבלות הטיפול והבנתו את המטופל ואת האינטראקציה ביניהם.

דוגמאות: המטפל מפנה את המטופל במקרה והסוגיות המוצגות הן מעבר ליכולתו. הוא מציג למטופל באופן מציאותי את יעילות כישוריו וכליו, וכן את אלו של מומחים אחרים. הוא מציג בצורה מדויקת את הבנתו אודות המטופל ואת המצב הטיפולי.
במקרה המתאים, הוא מוכן להכיר ברגשותיו, טעויותיו, היעדר תשומת לב מצידו וכיו”ב.
במקרה המתאים, הוא מוכן לבטא חזונות וערכים – חברתיים, אישיים, רוחניים, אתיים ואינטלקטואליים – המהותיים לעבודתו.

המטפל בביוסינתזה מכבד את גבולות המטופל – הפיסיים, האישיים, הרוחניים, הדתיים והפוליטיים.

דוגמאות: המטפל איננו מונע החלטות מהמטופל, אלא אם הן גורמות למטופל או לאחרים לפגיעה.
אם הוא אדיש או מתנגד למבנה החברתי והאישי של המטופל עד כדי פגימה בטיפול, עליו לנקוט בפעולה המתאימה: עימות, לימוד, פיקוח, שינוי ההסכם או סיום הטיפול.

המטפל משתמש במעמדו כדמות של כוח על מנת לקדם את התפתחותו ועצמאותו של המטופל. הוא איננו משתמש בכך לקידומו האישי.

דוגמאות: המטפל דואג לפתוח רק בתהליכים שהמטופל מסוגל לשלב. הוא איננו מנצל את המטופל כלכלית, רגשית, מינית או מעשית.
המטפל מסייע לכוח ולמודעות של המטופל, לזכויותיו ולצרכיו. הוא מעורר את הכבוד העצמי של המטופל על ידי תמיכה ודוגמא. הוא יוצר כבוד הדדי וגבולות על ידי התנגדות מתאימה למטופל.

המטפל בביוסינתזה מרוכז ומתוחם במיניות של עצמו והוא עושה בזה שימוש לעזור למטופל בצמיחתו המינית-נפשית. הוא איננו משתמש ברגשות מיניים לחיזוק אישי של עצמו או לסיפוק עצמי.

דוגמאות: המטפל מגיב בצורה אכפתית ומתוחמת לרגשות המיניים של המטופל, בין אם הם מופיעים במישור ילד/הורה או במישור הבוגר. הוא איננו מקיים יחסי מין עם המטופל ואיננו מתנהג בצורה מפתה. הוא מסיים את הטיפול אם מתפתחת אוירה מינית ברמה הפוגמת בבהירותו או שהיכולת שלו לבלום את זה נהיית בלתי מספקת.
הליך סיום הטיפול כולל לפחות פגישה אחת של המטפל והמטופל בייעוץ של מומחה חיצוני המסייע להבהיר את הקשר הטיפולי. משך הליך סיום הטיפול והתשלום עבורו מוסדר בעזרת מומחה זה.

המטפל קשוב למערכת היחסים שעשויה להיות לו במישרין או בעקיפין עם המטופל אשר משפיעה או מפריעה לקשר הטיפולי. הוא נמנע מהם או מבהיר אותם.

דוגמאות: המטפל נמנע מלעבוד במערכת יחסים כפולה, לדוגמא, עם עובדיו, חבריו הקרובים, קרובי משפחה וכיו”ב. הוא מכיר בכך שקשר חברתי מחוץ לטיפול עלול ליצור סיבוכים, ונמנע מכך, או מבהיר את השלכותיו על הטיפול.
אם בלימת הסיטואציה הטיפולית נעשית בלתי מספקת, המטפל מביא את הטיפול לסופו. תהליך הסיום כולל לפחות פגישה אחת בייעוץ עם מומחה חיצוני על מנת סייע להבהיר את היחסים החוזיים.
ככלל, המטפל אינו נכנס עם המטופל או עם אנשים מאוד קרובים אליו לקשרים פרטיים או קשרים מקצועיים אחרים, כגון יועץ.

ב.   תרפיה קבוצתית

העקרונות האתיים בתרפיה קבוצתית זהים לאלו שבתרפיה אינדיבידואלית, אך הם מיושמים על סיטואציה שבה על המטפל לאזן בין צרכי הקבוצה לצורכי יחידי הקבוצה.

עקרון הסודיות: כל חברי הקבוצה מסכימים לסודיות הדדית. הקלטות וידאו ושמע נעשות רק בהסכמת כל חברי הקבוצה המעורבים.

עקרון ההערכה: המטפל שוקל את צרכי כלל הקבוצה בכל פעם שהוא עוסק בעניינים הנוגעים לקבוצה – לרבות כאשר הוא מסדיר חברות של יחיד, או מקיים פגישות פרטניות עם חברי הקבוצה.

עקרון הכבוד: המטפל מעודד כבוד בסיסי בין חברי הקבוצה.

עקרון הכוח: המטפל מעודד עימות מתאים ותמיכה בין חברי הקבוצה, תוך התנגדות להפיכת מישהו לשעיר לעזאזל או לקנוניות.

עקרון המיניות: למטפל יש מדיניות ברורה בדבר יחסים מיניים בין חברי הקבוצה.

עקרון התאמת היחסים: המטפל שוקל את השפעת הקשרים החוץ-טיפוליים עם חברי הקבוצה על הקבוצה כמכלול, ונוהג בהתאם.

 

ג.  יחסי הכשרה / הדרכה

העקרונות כאן הם אותם העקרונות כמו אלו של הקשר הטיפולי, אך הם מיושמים על סיטואציה בה המדריך מגיב לצרכים אישיים כחלק הנדרש לפיתוח היכולת המקצועית של המתמחה.

עקרון ההסכם: המדריך אחראי להעריך התקדמות משביעת רצון במהלך ובסיום ההדרכה והוא רשאי להפסיק את לימודיו של תלמיד בשל סיבות כגון חוסר בשלות, חוסר ביישום או היעדר יכולת. הוא קובע כללי הכשרה בתחילת ההכשרה. המדריך ערב לאיכות הלימודים המובטחת.

עקרון הסודיות: המדריך מתייחס לחומר האישי של התלמיד שאותו הוא חולק עם המדריך במהלך ההכשרה, הפסיכותרפיה הקבוצתית, והתרפיה האינדיבידואלית, כסודי ולמטרת המסגרות שבהן הוא הוצג. הוא חולק את הערכת יכולות וכישורי התלמיד עם המפקח ועם מדריכים אחרים, אך לא עם המטפל האישי של התלמיד.

עקרון הערכה: המדריך מעריך את (א) הצרכים והמשאבים האישיים של התלמיד (ב) את יכולותיו להטמיע את החומר המוגש כך שישתמש בו באופן מקצועי.

עקרון הכבוד: המדריך יכול להציב דרישות מוחלטות בקשר להתפתחותו האישית של התלמיד על מנת שיעמוד דרישות ההכשרה.

עקרון הכוח: המדריך משתמש בכוחו על מנת לייצר מבנה ואיכות הכשרה ולשמרם. הוא מברך על תוצאות התארגנות דמוקרטית של המודרך. הוא מעודד את המודרך לחלוק את ההערכה שלו בקשר למערכת ולתוכנית ההכשרה. הוא שומע את דעתו על המבנה הארגוני של המערכת ותוכנית ההכשרה ולוקח בחשבון את הצעותיו.

עקרון המיניות: ככלל המדריך איננו מקבל להדרכה את בין/בת זוגו של המודרך. המדריך איננו מקבל תלמידים כבני זוג ליחסי מין.

עקרון ההתאמה: המדריך מבהיר יחסים קיימים בלתי מתאימים בהכשרה. הוא קשוב לעניינים בלתי פתורים בין החניכים למדריכים.

 ד.  מחקר

ככלל החוקר מקיים את הכללים המפורטים בקשר ליחסים הכרוכים במחקר, לדוגמא, יחסי תרפיה אינדיבידואלית, תרפיה קבוצתית וכדו’ – אלא אם הוא חוקר ישירות איזה מהכללים הללו.

 ה. יחסים מקצועיים

קטגוריה זו עוסקת ביחסים סימטריים ולא בכאלו שהם אסימטריים, והעיקרון הראשי הוא עקרון של כבוד. הפסיכותרפיסט מתייחס בכבוד לכישורים הספציפיים ולאחריות של קולגות ושל קבוצות מקצועיות אחרות. הוא יודע מתי הוא יכול להשתמש בכישורים של מומחים אחרים כמו גם במשאבים מנהליים וטכניים לטובת לקוחותיו.

דוגמא: הפסיכותרפיסט לוקח בחשבון קשרים טיפוליים קיימים ופועל בהתאם. ככלל הוא נמנע מטיפול מקביל בו זמנית. באם מצב כזה מתקיים, הוא מסביר את הקושי שבדבר למטופל ומבהיר את מצב העניינים עמו. הוא נאמן לקולגות שלו ואיננו מבטא באופן פומבי חילוקי דעות עימם בהיעדרם, או באופן משפיל.
הוא מקבל את רשות המטופל לפני שהוא מבקש מידע ממומחה אחר המעורב בטיפול במטופל.

 

 

הילה ג'רסי

הילה מטפלת באזור השרון

נחיק קרמר

נחיק מטפל באזור המרכז

דילוג לתוכן